റാസ്ബെറി പൈ – Raspberry Pi – Introduction (Malayalam)

18
54

റാസ്ബെറി പൈ – ഒരാമുഖം Showing basic hardware aspects, setting up the computer and an LED blinking example. Language: Malayalam, Location: …

18 COMMENTS

  1. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദം കുറച്ച് കൂടെ നന്നാക്കിയാല്‍ വീണ്ടും നന്നാവും

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here